اینجا،... دردا... دردنـوشـتـه هـایـ اجـتـمـاعـیـ منـ استـ... !


در وبلاگم، به موضوعاتی میپردازم و بیشتر ترجمه‌هایم را قرار میدهم که دغدغه جامعه نخبگانی و دانشجویی کشور باشد.