و همین درد مرا سخت می آزارد!


از چـیـزهایـی خواهـم گـفـتـ...
کـهـ نـامـشـ درد اسـتـ...

اما گاهی‌اوقات
درد همچنان با وجود
حذف محرک‌ها
ادامه می‌یابد؛
و گاهی درد به دلیل
فقدان شرایط قابل تشخیص،
افزایش می‌یابد...

و همین درد مرا سخت می آزارد!