دردا ! دردنـوشـتهـ هـایـمـ...

درد را کـهـ از هـر طـرفـ... بـخـوانـیـ... درد اسـتــ...!

دردا ! دردنـوشـتهـ هـایـمـ...

درد را کـهـ از هـر طـرفـ... بـخـوانـیـ... درد اسـتــ...!

دردا ! دردنـوشـتهـ هـایـمـ...

از چـیـزهایـی خواهـم گـفـتـ...
کـهـ نـامـشـ درد اسـتـ... !

...اما گاهی‌اوقات درد
همچنان با وجود حذف محرک‌ها
و بهبود ظاهری ادامه می‌یابد؛
و گاهی درد ناشی
به دلیل فقدان
شرایط قابل تشخیص،
آسیب و یا آسیب‌شناسی
افزایش می‌یابد...

و همین درد مرا سخت می آزارد!

بایگانی
آخرین نظرات

و همین درد مرا سخت می آزارد!


از چـیـزهایـی خواهـم گـفـتـ...
کـهـ نـامـشـ درد اسـتـ...

اما گاهی‌اوقات
درد همچنان با وجود
حذف محرک‌ها
ادامه می‌یابد؛
و گاهی درد به دلیل
فقدان شرایط قابل تشخیص،
افزایش می‌یابد...

و همین درد مرا سخت می آزارد!