مجموعه کلی خشونت ها نشان میدهد که سیستم دولتی پیگردقانونی آمریکا و پوشش رسانه‌ای این کشور، مسلمانان را در کانون توجهات قرار میدهد - و شاید ناخواسته - این احساس را در فکر مخاطب آمریکایی ایجاد میکند که تروریسم در میان مسلمانان آمریکایی، رایج‌تر است.


تحقیقات نشان میدهد که در دهه بعد از یازده سپتامبر آمریکا، ، بیش از 160 مظنون و مجرم تروریستی مسلمان-آمریکایی را شناسایی کرده است: این آمار، تنها درصدی از هزاران اعمال خشونت آمیز میباشد که هرساله در آمریکا [توسط غیرمسلمانان] رخ میدهد.


بزودی گزارش کامل موسسه نظرسنجی گالوپ را در مورد دیدگاه ضداسلامی در غرب منتشر خواهد شد.